Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden van:


www.valutaklokken.nl, een handelsnaam van eigenaar en maker :

Valuta Friese klok Fournituren
Hoofdweg 52
8383 EH NIJENSLEEK
Tel        : 0521 - 38 38 00 (ma. t/m do. van 9.00h - 12.00h)
KVK nr .: 01076567
BTW nr : NL.0015.33.619.B.20


ALGEMEEN

Alle bedragen in de webshop zijn exclusief btw, 
alleen de stuks-prijzen worden ook inclusief de btw weergegeven.   

De door u in de catalogus ingevulde persoonlijke gegevens worden versleuteld verzonden.
Aan het slotje bovenin uw browser ziet u dat u zich in een beveiligde omgeving bevindt.
U heeft het recht om uw bestelling binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen te retourneren.
Het volledige factuurbedrag inclusief de door mij gemaakte verzendkosten worden in dat geval geheel gecrediteerd mits de retour
gezonden artikelen in goede orde worden ontvangen. Uitsluitend de verzendkosten voor het retourneren zijn voor uw rekening.Artikel 1 - toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op al onze aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van leveringen en/of diensten.
b. Afwijkende bedingen en eventuele voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard.
c. Door onze aanbiedingen te accepteren of anderszins met ons overeen te komen wordt de afnemer geacht van eventuele eigen voorwaarden afstand te hebben gedaan, zulks ongeacht enige verwijzing daarnaar door de afnemer.


Artikel 2 - Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website/applicatie, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, berusten bij bovengenoemd eigenaar / maker.
Dit betekent dat het niet toegestaan is om de gehele site en/of applicaties of gedeeltes te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar / maker.


Artikel 3 - offertes

a. Behouden uitdrukkelijk en schriftelijk beding van het tegendeel zijn al onze aanbiedingen vrijblijvend. Onze bindende aanbieding staan in ieder geval niet langer open dan gedurende een maand na de dag waarop zij zijn gedaan.
b. Opdrachten zijn voor ons eerst bindend wanneer deze schriftelijk door ons zijn aanvaard en bevestigd. Onverminderd het in de vorige zin bepaalde zijn opdrachten, waarbij door ons een vooruit betaling wordt verlangd, voor ons eerst bindend na ontvangst van deze vooruitbetaling.
c. De afnemer is door zijn opdracht jegens ons gebonden. De afnemer kan zich niet beroepen op het tot stand gekomen zijn van een overeenkomst als de order niet door ons schriftelijk is bevestigd. Indien bij de bevestiging een tegen bevestiging ter ondertekening voor de afnemer is bijgevoegd, zijn wij, zolang deze tegen bevestiging niet ondertekend in ons bezit is gekomen, gerechtigd doch niet verplicht om tot uitvoering van de order over te gaan.
d. Ingeval een opdrachtgever naar aanleiding van een door ons gedane offerte, wenst over te gaan tot het in opdracht geven van een gedeelte of een kleiner deel van deze offer-te, dan zijn wij gerechtigd de opgegeven prijzen aan te passen op de als dan ontstane situatie. Wordt een order zonder prijsaanvraag verstrekt, dan wordt deze tegen de billijkst mogelijke berekening uitgevoerd. Tenzij anders overeengekomen behouden wij ons het recht voor de af te leveren zaken te voorzien van onze naam- en/of handelsmerk.
e. Wijzigingen in de opdracht, welke tot hogere kosten leiden dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, moeten schriftelijk aan ons ter kennis worden gebracht.
f. De door ons in catalogi, brochures, prijslijsten, offertes en anderszins opgegeven maten, gewichten, afbeeldingen, berekeningen e.d. zijn bij benadering en worden geheel vrijblijvend gegeven.


Artikel 4 - levering en levertijd

a. Levering heeft plaats af onze bovenvermelde werkplaats.
b. De door ons opgegeven levertijd is steeds bedoeld als bij benadering te zijn opgegeven.
c. Vertraging in de levering, door welke oorzaak ook, zal de afnemer nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke voor de afnemer uit de betreffende of enige andere overeenkomst met ons voortvloeit.
d. Na het verstrijken van de levertijd, daarbij, indien dit geval door overmacht is de afnemer gerechtigd ons een nieuwe redelijke termijn te stellen, bij niet-inachtneming waarvan, de afnemer gerechtigd is de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, te annuleren, zonder dat in dat geval over een weer schadevergoeding is verschuldigd.
e. Wij behouden ons het recht voor in gedeelten te leveren, in welk geval zodanige leveringen geacht zullen worden gedaan te zijn ingevolge afzonderlijke overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van dienovereenkomstige toepassing zijn.
f. De om welke reden dan ook door ons in opslag genomen zaken zijn en blijven voor rekening en risico van de afnemer. Zaken worden geacht in opslag te zijn genomen zodra zij gereed zijn voor aflevering.


Artikel 5 - expeditie

a. Indien niet anders wordt overeengekomen, worden zaken door ons verzonden voor rekening en risico van de afnemer, met die vervoermiddelen en op die wijze, welke ons het meest geschikt voorkomen. Inlading, vervoer en uitlading geschieden voor risico van de afnemer, ook bij franco verzending.
b. Indien wij voor het transport zorg dragen zullen wij naar beste kunnen voor verzekering van de zaken zorg dragen; iedere aansprakelijkheid onzerzijds te dier zake is echter uitgesloten.


Artikel 6 - toleranties

a. Om redenen van technische aard kunnen geringe afwijkingen van maat , gewicht en/of kleur niet steeds vermeden worden.
b. De door ons geleverde hoeveelheid wordt gefactureerd, terwijl de afnemer zich verplicht deze in ontvangst te nemen en het gefactureerde te betalen.
c. De in de voorgaande 2 leden genoemde toleranties geven de afnemer nimmer het recht op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor de afnemer uit de betreffende of enige ander overeenkomst met ons voortvloeit.


Artikel 7 - overmacht

a. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort tot na het einde van daarvan, tenzij wij binnen 90 dagen na het begin daarvan, schriftelijk aan de afnemer mededelen de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd zonder schadevergoeding over en weer te annuleren.
b. Onder meer onder de navolgende omstandigheden kunnen wij ons op overmacht beroepen: niet-levering door derden om welke reden dan ook, staking, uitsluiting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, materiaal fouten, transportmoeilijkheden, oproer, maatregelen voortvloeiende uit mobilisatie, oorlogsdaden, uitvoerverboden, contingenterings- en/ of andere overheidsmaatregelen, energiegebrek, gebrek aan grondstoffen, alsmede iedere andere omstandigheid van welke aard dan ook buiten onze macht, welke de uitvoering van de overeenkomst verhindert en/of vertraagt.


Artikel 8 - reclames

a. De afnemer is gehouden de geleverde zaken zo spoedig mogelijk na ontvangst te inspecteren. Uitsluitend schriftelijke reclames, aan ons gericht, worden in behandeling genomen. Hebben wij 14 dagen na de ontvangst der zaken door de afnemer, geen schriftelijke reclames ontvangen, dan wordt de levering geacht te zijn goed gekeurd. De levering wordt mede geacht te zijn goedgekeurd, indien de zaken binnen deze termijn zijn ge- of verbruikt. De genoemde termijn geldt op straffe van verval op iedere aan spraak te dier zake van de afnemer of derden jegens ons.
b. De afnemer kan zijn verplichtingen terzake van een bepaalde levering niet opschorten of annuleren op grond van reclames terzake van diezelfde of enige andere levering en / of dienst.
c. Indien wij de reclame erkennen, dan is onze verplichting tot betaling van eventuele schadevergoeding beperkt tot ten hoogste het factuur bedrag van de geleverde zaken resp. tot vervanging van de zaken waarop de klachten betrekking heeft, een en ander in onze keuze.
d. Indien op de vrachtbrief of recu bij het aannemen van de zaken door de vervoerder geen bemerking is vermeld met betrekking tot afwijkende aard, hoedanigheid, verpakking of emballage, geldt zulks als bewijs, dat deze zaken zich bij het afleveren door ons, in deugdelijke staat bevonden.
e. Indien wij enige reclame aanvaarden betreffende een deel van het geleverde, ontstaat voor de afnemer daardoor niet het recht tot afkeuring van de gehele levering.


Artikel 9 - prijzen

a. Alle door ons in aanbiedingen, prijscouranten en offertes opgegeven prijzen zijn vrijblijvend.
b. Alle overeengekomen prijzen gelden, voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk door ons anders is aanvaard, exclusief BTW, inlading, emballage, vracht en alle andere bijkomende kosten.
c. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behouden wij het recht voor in geval van kostenstijgingen tussen het moment van tot stand komen van de overeenkomsten en het moment van levering de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Onder kostenstijgingen worden mede begrepen verhoging van vrachttarieven, in en uitvoerrechten en andere heffingen, wisselkoers veranderingen en verhoging van prijzen van grondstoffen, energie en dergelijke.


Artikel 10 - betaling

a. Alle betalingen moeten geschieden netto contant, zonder enige schuldvergelijking, verrekening of opschorting, binnen 14 dagen na factuurdatum, hetzij door overschrijving op onze bank of paypal rekening, hetzij per kas te onzer kantore tegen afgifte van een kwitantie, op straffe waarvan de afnemer van rechtswege en zonder dat enige nadere ingebrekestelling nodig is, in gebreke zal zijn.
b. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, hebben wij het recht zonder enige ingebrekestelling, hem vanaf de dag op welke betaling had moeten plaatsvinden rente in rekening te brengen tegen een percentage, uitgedrukt op jaarbasis ter hoogte van wettelijke interesten, verhoogd met 3%.
c. Wij hebben het recht, in geval naar ons oordeel het aan de afnemer verleende krediet te hoog is, voor de aflevering der zaken betaling te verlangen.
d. De afnemer is verplicht tot betaling van alle buitenrechtelijke inningskosten, te stellen op het wettelijk vastgestelde percentage van 15% van ons factuurbedrag met een minimum van 25,-. Wanneer gerechtelijke inning noodzakelijk is, is de afnemer tevens de kosten daarvan verschuldigd, alles onverminderd ons recht op rente en integrale schadevergoeding.


Artikel 11 - eigendomsvoorbehoud

a. De door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met ons gesloten koopovereenkomsten is nagekomen: de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of de te leveren zaak/ zaken zelf; eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de afnemer van een overeenkomst.
b. De door ons geleverde zaken, die krachtens lid a van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slecht in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De afnemer is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
c. Indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, zijn wij gerechtigd geleverde zaken waarop het in lid a van dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de afnemer, of bij derden die de zaak voor de afnemer houden, weg te halen of weg te doen halen. De afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.


Artikel 12 - aansprakelijkheid en vrijwaring

a. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade, in welke vorm en uit welke oorzaak dan ook, ontstaan aan de zijde van de afnemer of derden in verband met door ons geleverde zaken en/of diensten, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in opzet of grove schuld van ons of ons personeel.
b. De afnemer vrijwaart ons voor aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met de door ons aan de afnemer geleverde zaken en/of diensten.
c. Adviezen, instructies of gebruiksaanwijzingen, hoe ook genaamd, in verband met gebruik, bewerking, verwerking, bevestiging enz. van onze producten worden vrijblijvend verstrekt en kunnen nummer aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid.
d. De aansprakelijkheid van met ons samenwerkende productiebedrijven is op overeenkomstige wijze uitgesloten; de afnemer vrijwaart de met ons samenwerkende productie bedrijven tegen aanspraken van derden.


Artikel 13 - ontbinding

Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens ons, alsmede in geval van faillissement surseance van betaling, liquidatie, beslag, onder beheer-, bewind-, of curatele stelling wordt deze geacht van rechtswege in gebreke te zijn, zulks zonder dat enige nadere ingebrekestelling nodig is, en hebben wij het recht zonder rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de uitvoering op d schorten, zulks te onzer keuze, alles onverminderd onze rechten op vergoeding van rente, kosten en integrale schadevergoeding.


Artikel 14 - zekerheid

Wij zijn te allen tijde gerechtigd, ook nadat wij een order geheel of gedeeltelijk in uitvoering hebben genomen alvorens tot verdere uitvoering over te gaan, van de afnemer te vorderen, dat deze voor ons genoegzame zekerheid stelt voor de nakoming van al zijn verplichtingen jegens ons.


Artikel 15 - industrïele en intelectuele eigendomsrechten

a. Door het geven van een opdracht , welke leidt tot vervaardiging van een werk naar bepaalde gegevens of aanwijzingen, alsmede tot verveelvuldiging van bestaande werken, ook die van letterkunde, wetenschappen of kunst, van merk of handelsnamen, alsmede bij het verstrekken van opdracht tot het toepassen van bepaalde werkwijzen, constructies of technische vindingen, vrijwaart de opdrachtgever ons, als ook eventuele anderen, die aan de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever medewerken, tegen acties tot schadevergoeding, welke het gevolg mochten zijn van enigerlei inbreuk op de rechten van derden bij het uitvoeren van de opdracht, een en ander zowel naar Nederlands als naar vreemd recht.
b. Indien en voor zover door ons zaken worden geleverd voorzien van ons handelsmerk, is bij deze voorwaarden uitdrukkelijk overeengekomen, dat alle rechten met betrekking tot van ons afkomstige handelsmerken, uitsluitend aan ons blijven voorbehouden en zal de afnemer in ieder geval desgevraagd ons alle medewerking verlenen om de merkenrechten van ons in het land van de afnemer onverkort ten behoeve van ons te handhaven.
c. Alle ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, foto’s, modellen, berekeningen, beschrijvingen, en dergelijke blijven ons eigendom; de afnemer verbindt zich deze niet te verveelvoudigen of aan derden openbaar te maken dan wel te gebruiken voor enig ander doel dan waartoe deze zijn verstrekt, zulks ongeacht of te dier zake door de afnemer aan ons een vergoeding is voldaan.


Artikel 15 - geschillen

a. Alle geschillen die samenhangen met overeenkomsten waarbij wij partij zijn zullen uitsluitend worden beslist door de Arrondissements-Rechtbank, tenzij wij de naar algemene bevoegdheidsregels beoogde rechter refereren.
b. Alle overeenkomsten waarbij wij partij zijn, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.