!
!

Kruksleutel snaarregulateur 2,25 mm

Catalogus nr.:  2189A110

opwindgat vierkant 2,25 mm.

 

 

Kruksleutel snaarregulateur 2,5 mm

Catalogus nr.:  2189A001

opwindgat vierkant 2,5 mm.

 

 

Kruksleutel snaarregulateur 2,75 mm

Catalogus nr.:  2189A002

opwindgat vierkant 2,75 mm.

 

 

Kruksleutel snaarregulateur 3,0 mm

Catalogus nr.:  2189A003

opwindgat vierkant 3,0 mm.

 

 

Kruksleutel snaarregulateur 3,25 mm

Catalogus nr.:  2189A004

opwindgat vierkant 3,25 mm.

 

 

Kruksleutel snaarregulateur 3,5 mm

Catalogus nr.:  2189A005

opwindgat vierkant 3,5 mm.

 

 

Kruksleutel snaarregulateur 3,75 mm

Catalogus nr.:  2189A006

opwindgat vierkant 3,75 mm.

 

 

Kruksleutel snaarregulateur 4,0 mm

Catalogus nr.:  2189A007

opwindgat vierkant 4,0 mm.

 

 

Kruksleutel snaarregulateur 4,25 mm

Catalogus nr.:  2189A008

opwindgat vierkant 4,25 mm.

 

 

Kruksleutel snaarregulateur 4,5 mm

Catalogus nr.:  2189A009

opwindgat vierkant 4,5 mm.

 

 

Kruksleutel snaarregulateur 4,75 mm

Catalogus nr.:  2189A010

opwindgat vierkant 4,75 mm.

 

 

Kruksleutel snaarregulateur 5,0 mm

Catalogus nr.:  2189A011

opwindgat vierkant 5,0 mm.

 

 

Kruksleutel snaarregulateur 5,25 mm

Catalogus nr.:  2189A012

opwindgat vierkant 5,25 mm.

 

 

Kruksleutel snaarregulateur 5,5 mm

Catalogus nr.:  2189A013

opwindgat vierkant 5,5 mm.

 

 

Kruksleutel snaarregulateur 5,75 mm

Catalogus nr.:  2189A014

opwindgat vierkant 5,75 mm.

 

 

Kruksleutel snaarregulateur 6,0 mm

Catalogus nr.:  2189A015

opwindgat vierkant 6,0 mm.

 

 

Kruksleutel snaarregulateur 6,25 mm

Catalogus nr.:  2189A016

opwindgat vierkant 6,25 mm.

 

 

Kruksleutel snaarregulateur 6,5 mm

Catalogus nr.:  2189A017

opwindgat vierkant 6,5 mm.

 

 

Kruksleutel snaarregulateur 6,75 mm

Catalogus nr.:  2189A018

opwindgat vierkant 6,75 mm.